KR | Klankbordgroep Rijonderwijs
Van rijscholenbranche naar rijonderwijssector

 
KR heeft als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. rijscholen, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens, een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.

 

Voor verschillende doelgroepen kan KR verschillende functies vervullen:

 

KR als communicatiemiddel
KR biedt een gedeelde visie op informatievoorziening in het rijonderwijs, en een gedeelde taal daarvoor. Daarmee biedt KR inzicht in hoe informatievoorziening in het rijonderwijsdomein is georganiseerd en welke richting die op gaat. Zie ook: Visie en doelen, Ketenfuncties, Ketenprocessen, Kernmodel Rijonderwijsinformatie

 

KR als afspraak
KR legt afspraken vast over hoe de informatievoorziening in het rijonderwijs wordt vormgegeven. Deze afspraken, in de vorm van principes en ontwerpkaders, geven aan wat er van ketenpartijen in het rijonderwijs wordt verwacht. De afspraken hebben betrekking op een viertal thema’s:

 

 

Bovensectorale samenwerking
Privacy en beveiliging
Gegevensuitwisseling in de keten
IAA

 

 

KR als inspiratie
KR biedt antwoord op de vraag “wat is er allemaal al?”, en biedt inzicht in wat daarvan bruikbaar is in een nieuw ketenproject of een andere context. Het overzicht van bouwstenen toont welke bouwstenen een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. In het overzicht zijn verwijzingen opgenomen naar voorzieningen die gebruikt worden in het veld en implementaties zijn van die bouwstenen.

 

KR als proces
Structuur is een levend geheel, en werken onder structuur betekent — zeker wanneer dat in ketenverband gebeurt — continue afstemming tussen belanghebbenden. De toepassing en doorontwikkeling van het KR gedachtegoed is een zaak van de hele sector. Educatiestandaard speelt, als platform waar alle partijen uit het onderwijsdomein bij elkaar komen, daarbij een belangrijke rol. De structuurraad gebruikt KR als instrument om advies uit te brengen over ontwikkelingen in het rijonderwijsdomein. Doorontwikkeling van (onderdelen van) KR vindt plaats vanuit werkgroepen die door Educatiestandaard worden ondersteund.

 

 

Welk probleem wordt er met KR opgelost?

 

 

In het rijonderwijsdomein is een ding zeker, alles verandert. Beleid en regelgeving wijzigen. De deelnemerspopulatie verandert van samenstelling, evenals die van de rijinstructeurs. De arbeidsmarkt stelt steeds nieuwe eisen. Rijonderwijsmethodieken evalueren. Technische ontwikkelingen scheppen meer mogelijkheden voor een elektronische leeromgeving of elektronische gegevensuitwisseling.

 

 

Het is daarom wenselijk dat de organisaties in het rijonderwijsdomein zich makkelijk kunnen aanpassen aan de wijzigende omstandigheden. Dat kunnen ze niet alleen. Beleid moet aansluiten bij uitvoering. De taken van de uitvoeringsorganisaties en rijscholen moeten op elkaar aansluiten. De doorlopende leerlijn van de rijonderwijsdeelnemer moet geborgd worden. De kennis waarover allerlei organisaties beschikken moet waar nodig gedeeld kunnen worden en toegankelijk worden

 

 

Voor samenwerking is het nodig om afspraken te maken. De referentiearchitectuur binnen het rijonderwijs (KR) is een samenhangende set met afspraken die gemaakt zijn om de informatie-uitwisseling tussen organisaties binnen het onderwijsdomein te faciliteren. Essentieel hierbij is een gezamenlijke visie op de gewenste eindsituatie. Nog belangrijker is het groeipad naar de gewenste eindsituatie. Elke organisatie heeft een ander vertrekpunt en zal daarom een eigen groeipad naar de gewenste eindsituatie hebben.

 

 

KR helpt organisaties bij het bepalen van de gewenste situatie en het groeipad hier naar toe. Een van de grootste uitdagingen hierbij is om alleen relevante informatie aan te bieden. KR biedt daarom selectiemogelijkheden. Hiermee is het mogelijk om bij de start van een project snel vast te stellen welke ketenafspraken gelden voor dit project.

 
 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.